Regulations of the she.e-lea.com platform

Regulamin Serwisu internetowego EduLadies  - (dostępnego pod adresami:  https://eduladies.com oraz https://eduladies.e-lea.com oraz www.eduladies.com - serwis internetowy świadczenia usług elektronicznych w postaci dostępu do materiałów edukacyjnych zgodnie z udzielną licencją niewyłączną)


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż: administratorem Państwa danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym jest: Ponownie od 03.04.2023 od godziny 13:45 

Prosper Advertising & Publishing Maciej Czerniawski z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Walczaka 114, NIP: 594-000-66-10. 

Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.


§ 1 INFORMACJE OGÓLNE - strony umowy
 1. Serwis EduLadies korzysta z oprogramowania w Technologii e-LEA a Właścicielem serwisu internetowego EduLadies Ponownie od 03.04.2023 od godziny 13:45  jest Prosper Advertising & Publishing Maciej Czerniawski z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Walczaka 114, NIP: 594-000-66-10. Zwany: Sprzedawcą, Dostawcą, Dystrybutorem.
 2. Kupujący przez sklep internetowy dostępny w serwisie EduLadies – zwany w dalszej części Regulaminu: Klientem, Kupującym, Nabywcą, Usługobiorcą, Użytkownikiem Końcowym.
 3.  Świadczenie usług dostępu do wyselekcjonowanych materiałów edukacyjnych dostępnych dla kupującego na platformie EduLadies odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 
 4.  Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu EduLadies.
 5.  Każdy Nabywca zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do złożenia zamówienia, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. 
 6.  Przed złożeniem zamówienia w serwisie EduLadies należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. 
 7.  Poniższe postanowienia Regulaminu zastępują wszelkie ustnie lub pisemnie uprzednio ustalane warunki dostaw, płatności, gwarancji i odpowiedzialności Sprzedającego, chyba że zawarto z Nabywcą odrębną umowę obejmującą swym przedmiotem usługę świadczoną w ramach innych usług EduLadies. 
 8.  Nabywca zobowiązuje się w przypadku dokonania zakupu produktów oferowanych w EduLadies do podania w formularzu zamówienia pełnych oraz zgodnych z prawdą (e-mail, oraz danych do faktury: Imię i nazwisko oraz adresu w przypadku osób fizycznych oraz wszelkich danych wymaganych do wystawienia dokumentu sprzedaży).

§ 2 Zawarcie umowy
 1.  Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim. 
 2.  Przedstawione przez Sprzedającego produkty nie są ofertą sprzedaży, a jedynie zaproszeniem Nabywcy do zawarcia umowy sprzedaży. Zamówienie Nabywca może składać poprzez przygotowany przez EduLadies internetowy system sprzedaży zwany sklepem internetowym. 
 3.  Umowa między Sprzedającym a Nabywcą dotyczy wyłącznie na zasadach terminowej licencji niewyłącznej na zakup w postaci dostępu do produktu edukacyjnego - oferowanego na przedmiotowej platformie oraz zostaje zwarta w momencie zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym bądź koncie dostawcy płatności internetowych kwot zapłaconych przez Kupującego za wybrane produkty oferowane na EduLadies. 
 4.  Oferowane w ramach serwisu EduLadies licencje na dostęp do materiałów edukacyjnych posiadają pełen opis – nabywca powinien zapoznać się z pełną jego treścią oraz ceną. Wszystkie ceny podane są zawsze z podatkiem VAT. 
 5.  Zamówienia składane przez Nabywcę przyjmowane są wyłącznie z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących warunków i cen. 
 6.  Do wystawienia dokumentu sprzedaży wiążąca jest cena obowiązująca w chwili złożenia zamówienia przez nabywcę. 
 7.  Wszystkie podane w sklepie internetowym EduLadies ceny uwzględniają: wynagrodzenie za indywidualne korzystanie przez nabywcę z licencji materiałów edukacyjnych oraz podatek VAT. 
 8.  Dane dotyczące zamówienia udostępniane są Nabywcy w potwierdzeniu otrzymanym drogą elektroniczną. 
 9.  Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty pełnej kwoty zamówienia na rachunku bankowym Sprzedającego lub na rachunku Sprzedającego dostępnych form płatności internetowej. 
 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:
 11.  realizacji sprzedaży produktów edukacyjnych niezależnie od ich formy na zasadach przedsprzedaży. W takim przypadku dniem udostępnienie treści kursu dla Kupującego będzie termin rzeczywistego umieszczenia pełnego zakresu - ustalonego przez autora i opisanego w opisie - danego materiału edukacyjnego 
 12. Realizacji sprzedaży terminowych, niewyłącznych licencji dostępu do materiałów edukacyjnych w formach: materiałów edukacyjnych umieszczonych na platformie do nauki „we własnym tempie”, kursów kohortowych, wykładów, ćwiczeń oraz innych stworzonych przez Autorki oraz Autorów.
 13.  W przypadku braku możliwości spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę np. z przyczyn zależnych od technologii, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie nie przekraczającym 14 dni od zawarcia umowy, zawiadamia o tym konsumenta i zwraca całą otrzymaną od niego sumę pieniężną. Nie dotyczy przedsprzedaży gdzie data dostępności kursu może być późniejsza niż przedmiotowy okres 14 dni. 
 14. W przypadku zakupu materiału edukacyjnego na zasadach przedsprzedaży okres 
 15. Wymagania techniczne urządzenia na którym dokonywany jest proces nauki:

Do korzystania z EduLadies konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta czy Użytkownika Ostatecznego.
- System operacyjny: Windows 7 lub nowszy, MacOS 10.12 lub nowszy.
- Posiadanie co najmniej 4 GB pamięci operacyjnej. Dzięki temu, będzie można przeglądać filmy, przeglądać materiały i korzystać z innych funkcji platformy. W przypadku komputera z systemem Windows 8 lub nowszym, 8GB RAM jest zalecanym minimum.
 • Posiadanie urządzeń peryferyjnych lub wbudowanych takich jak:
   
  • dla umożliwienia wzięcia udziału w wykładach LIVE konieczne jest posiadanie dobrze skonfigurowanych i sprawnych urządzeń peryferyjnych lub wbudowanych  takich jak: słuchawki i mikrofon, lub głośniki i mikrofon. Kamerę internetową. 

  • Ekran o rozdzielczości co najmniej 1280x768
 •  
  • Posiadanie 20 MB wolnego miejsca na twardym dysku 

Dostęp do Internetu
 • Minimalne parametry dostępu do Internetu: 
  • stabilne łącze internetowe o parametrach jak podane poniżej i wyższe:
    
   • Minimalne wymagania dotyczące szybkości łącza internetowego - pobierania  to:
     
    • Prędkość powyżej 512 kbps, co pozwala na oglądanie filmów w jakości standardowej 

    • Prędkość powyżej 2 Mbps pozwala oglądać filmy w jakości HD 

    • Prędkość powyżej 10 Mbps w pobieraniu i wysyłaniu pozwala na oglądanie filmów w jakości 1080P (tzw. Full HD) oraz aktywny udział w wydarzeniach, konferencjach, wykładach online.
   •  

   • Przesyłanie - 10 MB/s 

   • Opóźnienie - 40 ms i mniej
  •  
 • Sugerowane parametry dostępu do Internetu  
  • Pobieranie -30 MB/s i więcej
  • Przesyłanie - 30 MB/s i więcej
  • Opóźnienie - 40 ms i mniej
  • aktualna wersja systemu operacyjnego:
  • Mac OS
  • Windows
  • Przeglądarki internetowej (rekomendowane: Chrome, Safari, FireFox, Edge) posiadającej możliwość obsługi plików audio i video.
  • Posiadanie aktywnego adresu e-mail; 
  • Na urządzeniach z systemem Android - aplikację mobilną - e-LEA - pobraną z Google Play
  • Na urządzeniach z systemem iOS - aplikację mobilną - e-LEA -pobraną z App Store.
 • Posiadanie karty graficznej - nie jest obowiązkowe lecz użycie urządzenia z kartą graficzną poprawi wydajność i płynność działania urządzenia przy przeglądaniu dużej ilości grafik, animacji i filmów.
 • Posiadanie karty dźwiękowej - nie jest konieczne do przeglądania Platformy Klienckiej, ponieważ dźwięk jest przesyłany i odtwarzany przez przeglądarkę internetową. W przypadku, gdy komputer nie posiada karty dźwiękowej, dźwięk jest odtwarzany przez urządzenia peryferyjne lub wbudowane.


§ 3 Płatność
 1.  Płatność realizowana jest za pomocą dostępnych w trakcie procesu zakupu – form płatności internetowych. 
 2.  Inne, nie wymienione w ust. 1, formy płatności nie są akceptowane, z tym zastrzeżeniem, iż Sprzedający zastrzega sobie prawo w poszczególnych przypadkach do akceptacji lub odmowy przyjęcia pewnych form płatności. 

§ 4 DOSTAWA
 1.  Dostawa produktu następuje poprzez udostępnienie treści kursu na platformie EduLadies po zalogowaniu w zakładce “Moje kursy” Okres dostępu do kursu będzie zgodny z zakupioną licencją podaną w opisie produktu lub warunków licencyjnych zapisanych w niniejszym Regulaminie.
 2.  Realizacja zamówienia jest związana z okresem przetwarzania płatności a kursy są dostępna natychmiast gdy operator płatności elektronicznych potwierdzi zakończenie procesu transferu środków. 


§ 5  REKLAMACJA PRODUKTU
 1.  Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 556-576 Kodeksu Cywilnego). 
 2.  Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć dostarczyć Klientowi Produkt zgodny z jego opisem oraz bez wad rozumianych jako brak dostępu do zakupionego produktu na spełniającym - zapisane w niniejszym regulaminie - wymogi techniczne urządzeniu Kupującego.
 3.  Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w formie wiadomości e-mail na adres m@eduladies.com lub pisemnie na adres Sprzedawcy podany w Paragrafie 1 niniejszego Regulaminu lub wysłana w wiadomości e-mail na adres biuro@eduladies.com.
 4.  Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: 
  1.  informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; 
  2.  żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; 
  3.  danych kontaktowych składającego reklamację 
 5. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego, niniejszego opisu reklamacji.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

§ 6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY:
W przypadku produktów nie objętych w opisie gwarancją zwrotu zapisaną przez Sprzedającego  – stosowane są poniższe zasady regulowane przepisami o prawie odstąpienia od umowy.
 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi m. in. w odniesieniu do umowy
   
  1. w której przedmiotem świadczenia są Produkty dostarczane jako treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
 2.  
  1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 3.  
 4. W przypadku produktów cyfrowych – materiałów edukacyjnych dostępnych w sklepie internetowym EduLadies
 5. EduLadies jest sklepem internetowym dostarczającym produkty cyfrowe
 6. treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, a spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego, dlatego też zgodnie z art. 38 pkt.13 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 z póź. zm.) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość Nabywcy nie przysługuje.

§ 7 PRAWO DO KORZYSTANIA Z UTWORÓW SPRZEDAWCY (LICENCJA)
 1.  Niniejszy punkt Regulaminu dotyczy Produktów stanowiących utwór w rozumieniu Prawa Autorskiego (w szczególności udostępnianych w Sklepie Internetowym treści cyfrowych) i będących tym samym przedmiotem ochrony Prawa Autorskiego oraz co do których autorskie prawa majątkowe przysługują Sprzedawcy bądź innym podmiotom trzecim, od których Sprzedawca uzyskał wymagane prawem zezwolenia. 
 2.  Poniższe postanowienia Regulaminu mają na celu określenie zasad udzielania licencji Klientowi przez Sprzedawcę na Produkty objęte ochroną Prawa Autorskiego, w zakresie niezbędnym do korzystania przez Klienta z Produktu. 
 3.  Korzystanie przez Klienta z Produktu stanowiącego utwór w rozumieniu Prawa Autorskiego i będącego tym samym przedmiotem ochrony Prawa Autorskiego możliwe jest wyłącznie dla celów niezarobkowych, dla własnego użytku Klienta, w zakresie określonym niniejszym Regulaminem oraz przepisami Prawa Autorskiego. 
 4.  Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, w tym w szczególności Prawa Autorskiego i regulację dotyczącą dozwolonego użytku, Klient nie jest uprawniony do udostępniania Produktu osobom trzecim oraz do jego wykorzystywania w celach zarobkowych. 
 5.  Z chwilą dokonania płatności Klientowi zostaje udzielona niewyłączna, niezbywalna, nieprzenoszalna i bez prawa sublicencjonowania (w tym bez prawa upoważniania innych osób do korzystania z treści w zakresie udzielonej licencji) licencja na korzystanie z Produktu, obejmująca prawo do korzystania z autorskich praw majątkowych, bez ograniczeń co do terytorium i z ograniczeniem czasu podanym w warunkach licencyjnych zawartych w opisie produktu w przypadkach braku informacji w opisie - na okres 36 miesięcy - możliwością przedłużenia tego okresu przez Sprzedawcę, na następujących polach eksploatacji: 
  1. czasowego wyświetlania lub odtwarzania Produktu za pośrednictwem internetu oraz techniką cyfrową;
 6.  Wszelkie prawa poza powyższymi nieudzielone Klientowi w sposób wyraźny są zastrzeżone przez Sprzedawcę, w szczególności Klient nie jest uprawniony do rozpowszechniania Produktu, w tym sprzedaży i najmu Produktu lub jego kopii; sublicencjonowania Produktu (w tym prawa upoważniania innych osób do korzystania z Produktu) oraz do wprowadzenia Produktu do obrotu, w tym sprzedaży, użyczenia lub najmu. 

§ 8. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
Postanowienia zawarte w tym paragrafie Regulaminu dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców niebędących konsumentami.
 1. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 2. W wypadku Klientów niebędących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia.
 4. Usługodawca/Sprzedawca nie ponosi wobec Usługobiorcy/Klienta odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań powstałych na skutek wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych nie wykraczających poza gwarantowany poziom dostępności platformy edukacyjnej, o których mowa w § 7 Regulaminu.
 5. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty tysiąca pięciuset złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta niebędącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta niebędącego konsumentem.
 6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą niebędącego konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

§ 9 Postanowienia końcowe
 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy sprzedającym a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.